phone (12) 61-64-146

fax (12) 61-64-147

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady składania zamówień

Warunki dostawy towarów i usług 

Proszę o zapoznanie się z zasadami składania zamówień  dla przemysłu energetycznego, maszynowego, hutniczego.

zasady składania zamówień

 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i sprzedaż przez „ENERGOTECHMAR” towarów i usług określonych w umowie oraz kupowanie i odbiór towarów oraz usług przez Zamawiającego określonego w umowie w czasie, miejscu i na warunkach określonych w umowie.
 2. Zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego oświadczenia o przyjęciu podanych poniżej i w umowie warunków. Jeżeli w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego potwierdzenia zamówienia Zamawiający nie prześle w/w oświadczenia, zostanie to uznane za milczące przyjęcie zamówienia na przedstawionych warunkach.
 3. Zamawiający obowiązuje się dokonać zapłaty za towary i usługi wymienione w umowie na podstawie wystawionej przez ENERGOTECHMAR faktury w terminie i w sposób określony w umowie.
 4. Zamawiający zapłaci ENERGOTECHMAR karę umowną za odstąpienie od umowy z własnej winy w wysokości 15% wynagrodzenia za przedmiot umowy. Jeśli kara umowna nie pokryje szkody, wówczas ENERGOTECHMAR może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
 5. Zamawiający dokona odbioru zamówionych w umowie towarów i usług w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o odbiorze. W przypadku nieodebrania towarów i usług w określonym terminie ENERGOTECHMAR może naliczyć koszty składowania w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.
 6. PU ENERGOTECHMAR oświadcza, ze jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny 677-171-96-66.
 7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
 8. ENERGOTECHMAR nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z całości lub części umowy, jeżeli to niewywiązanie wynikać będzie z wystąpienia tzw. "siły wyższej".
 9. Reklamacje związane z wykonaniem umowy mogą być zgłaszane przez zamawiającego najpóźniej do 12 miesięcy od daty zakupu towarów i usług wymienionych w umowie lub w innym terminie ustalonym oddzielnie z Zamawiającym. Reklamacja musi mieć formę pisemną. Reklamacje złożone po terminie określonym w niniejszym punkcie nie będą rozpatrywane. Zamawiający bez wyraźnej zgody nie może zlecić naprawy lub wymiany dostarczonych towarów.
 10. Jakiekolwiek reklamacje ze strony Zamawiającego do czasu rozpatrzenia reklamacji nie mogą mieć wpływu na całkowitą wartość zamówienia ani na terminy płatności określone w umowie.
 11. W przypadku nieterminowego regulowania należności przez Zamawiającego firmie ENERGOTECHMAR przysługują odsetki ustawowe niezapłaconych w terminie należności bez odrębnego wezwania do zapłaty.
 12. Wszelkie wyłączenia lub ograniczenia uprawnień ENERGOTECHMAR wynikające z umowy lub jej realizacji, a w szczególności cesji wierzytelności, wymagają zgody ENERGOTECHMAR i Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 14. Sądem rozstrzygającym spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby ENERGOTECHMAR.
 15. Wszelkie zmiany niniejszych ogólnych warunków, warunków podanych w umowie oraz dodatkowe zastrzeżenia wymagają zgody ENERGOTECHMAR i Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.